Search
Close this search box.

Notis Privasi

Di bawah undang-undang perlindungan data, Mitsubishi Motors Malaysia Sdn Bhd (“Mitsubishi Motors“) dan ahli gabungan dan/atau syarikat sekutunya, termasuk pengedar Mitsubishi Motors (“kami“) dikehendaki memberi individu yang data peribadinya kami kumpul dan proses dengan maklumat tertentu tentang siapa kami, bagaimana kami memproses data peribadi anda dan untuk tujuan apa, serta hak anda berhubung dengan data peribadi anda. Anda mungkin diminta untuk menyatakan persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Notis Privasi ini apabila kami mengumpul atau meminta data peribadi anda.
Data Yang Kami Kumpul Tentang Anda

Kami mungkin mengumpul, memproses dan menggunakan jenis data peribadi berikut tentang anda:

 • Data identiti anda seperti nama, jantina, tarikh kelahiran, status perkahwinan, pendapatan peribadi, agama, bangsa, dan nombor Kad Pengenalan (IC) anda.
 • Maklumat hubungan anda seperti alamat surat-menyurat, alamat pengebilan, alamat kerja, nombor telefon rumah, nombor mudah alih dan alamat e-mel.
 • Maklumat pembayaran dan transaksi anda seperti maklumat yang diperlukan untuk sebarang permohonan pinjaman/pembiayaan yang anda minta kami selaraskan dengan institusi kewangan.
 • Maklumat berkaitan jualan seperti model dan aksesori dibeli dan tahun pembuatan; Maklumat berkaitan kenderaan seperti nombor pendaftaran kereta anda.
 • Data lokasi contohnya. apabila anda ingin mencari pengedar jualan terdekat anda, atau apabila anda ingin mendapatkan bantuan daripada kerosakan dan bantuan kecemasan Mitsubishi Assist.
 • Keutamaan dan keperluan anda yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami.
Cara Kami Mengumpul Data Anda

Kami mungkin mengumpul dan memproses data tentang anda dengan cara berikut:

 • Maklumat yang anda berikan kepada kami. Ini adalah maklumat yang diberikan kepada kami tentang anda semasa anda mengisi borang kami, atau dengan menghubungi kami (contohnya, melalui e-mel, sembang, melalui laman web kami atau di media sosial). Ini termasuk maklumat yang anda berikan apabila anda mendaftar untuk menggunakan mana-mana aplikasi mudah alih kami, menyertai pertandingan, promosi atau tinjauan. Jika anda menghubungi kami, kami akan menyimpan rekod itu.
 • Data lokasi. Kami mungkin menggunakan teknologi GPS untuk menentukan lokasi semasa anda. Sesetengah perkhidmatan kami yang didayakan lokasi memerlukan data peribadi anda agar ciri tersebut berfungsi. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menutup data lokasi dalam tetapan peranti anda.
 • Maklumat yang kami terima daripada pihak ketiga. Kami mungkin menerima data peribadi tentang anda daripada pihak ketiga yang mengumpul data sedemikian dalam acara atau sebagai sebahagian daripada tinjauan yang dijalankan bagi pihak kami.

Pemberian data peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, tanpa data peribadi anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk dan/atau perkhidmatan tertentu kepada anda.

Cara Kami Menggunakan Data Anda

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda apabila undang-undang membenarkan kami berbuat demikian. Paling biasanya kami akan menggunakan dan memproses data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • Untuk memproses permintaan yang anda serahkan contohnya untuk menjawab pertanyaan anda dan memproses transaksi yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan kami yang dibekalkan kepada anda (termasuk yang berkaitan dengan pinjaman/pembiayaan atau tukar beli).
 • Untuk mengenal pasti produk dan perkhidmatan kami yang mungkin menarik minat anda dan untuk memaklumkan anda tentang perkara yang sama, termasuk sebarang promosi, tawaran, berita dan acara.
 • Untuk membantu kami meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan kami.
 • Untuk komunikasi, penyelidikan dan analisis pemasaran.
 • Untuk analisis data, pemprosesan jualan, pengurusan hubungan pelanggan dan pelaporan dalaman.
 • Untuk tujuan penyelidikan pemasaran dan analisis pemasaran.
 • Untuk analisis data, pemprosesan jualan, pengurusan hubungan pelanggan dan pelaporan dalaman.
 • Untuk menguruskan tuntutan dan permintaan berkaitan insurans dan waranti.
 • Untuk mengemas kini data anda yang sedia ada.
 • Untuk pematuhan peraturan dan undang-undang.
Bagaimana Kami Menyimpan Data Anda
Kami mungkin menyimpan data peribadi anda selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, atau sebagaimana yang diperlukan atau diizinkan oleh undang-undang yang terpakai. Kami akan melupuskan data peribadi anda, atau memadam cara-cara yang membolehkan data tersebut dikaitkan dengan anda, secepat mungkin apabila munasabah untuk menganggap bahawa penyimpanan tersebut tidak lagi berfungsi untuk tujuan data peribadi itu dikumpulkan, dan tidak lagi diperlukan untuk tujuan seperti yang dinyatakan di atas.
Pihak Ketiga Yang Kami Mungkin Dedahkan Data Anda

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga yang dinyatakan di bawah untuk tujuan yang dinyatakan dalam Privasi Notis ini:

 • Ahli gabungan kami (contohnya Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Corporation).
 • Pengedar kami dan rakan kongsi perniagaan lain yang menyediakan produk dan perkhidmatan di bawah jenama kami.
 • Pembekal perkhidmatan, ejen dan penasihat profesional kami (termasuk institusi kewangan yang menawarkan pinjaman/pembiayaan untuk produk kami, peniaga terpakai yang menerima tukar beli, peguam, jurubank, juruaudit dan penanggung insurans yang menyediakan perkhidmatan perundingan, perbankan, perundangan, insurans dan perakaunan);
 • Pengawal selia dan pihak berkuasa kerajaan yang lain.
 • Pihak ketiga yang kami mungkin sedang berbincang dengannya untuk menjual, memindahkan atau menggabungkan bahagian perniagaan atau aset kami. Sebagai alternatif, kami mungkin berusaha untuk memperoleh perniagaan lain atau bergabung dengan mereka. Jika perubahan berlaku pada perniagaan kami, maka pemilik baharu boleh menggunakan data peribadi anda dengan cara yang sama seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.

Pihak ketiga tersebut mungkin berada di dalam atau di luar Malaysia dan penerimaan anda terhadap Notis Privasi ini menunjukkan persetujuan anda untuk pemindahan data peribadi anda ke luar Malaysia untuk tujuan ini.

Bagaimana Kami Melindungi Data Anda
Untuk melindungi kerahsiaan, integriti dan ketersediaan data peribadi anda daripada akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risko serupa secara tidak sengaja, menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran, kami telah melaksanakan langkah-langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai untuk memastikan keselamatan semua penyimpanan dan penghantaran data peribadi oleh kami. Selanjutnya, kami mendedahkan data peribadi secara dalaman dan kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga and ejen yang dibenarkan hanya berdasarkan keperluan untuk mengetahui. Anda harus menyedari, walau bagaimanapun, bahawa tiada cara penghantaran melalui internet atau cara penyimpanan elektronik yang selamat sepenuhnya. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa mengkaji semula dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan maklumat kami.
Hak Anda
Anda mempunyai hak untuk meminta akses dan/atau untuk membetulkan dan mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, termasuk data peribadi yang berkaitan dengan orang lain yang mungkin dikenal pasti daripada maklumat yang anda berikan kepada kami. Adalah penting bahawa data peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila maklumkan kepada kami jika data peribadi anda berubah semasa hubungan kami dengan anda. Sebarang permintaan di atas, serta pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda, hendaklah ditujukan kepada Pegawai Talian Perkhidmatan Pelanggan kami di 1800 18 8161 atau melalui e-mel di contactus@mitsubishi-motors.com.my.
Perubahan Kepada Notis Privasi Ini
Notis Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada dan berkuat kuasa sejak 29 November 2022. Notis Privasi ini mungkin berubah dan jika ini berlaku, perubahan akan disiarkan pada halaman ini dan, jika sesuai, dimaklumkan kepada anda.