Search
Close this search box.

Hak Cipta

Teks, imej, grafik, fail muzik, fail animasi, fail video dan susunannya di laman Internet Mitsubishi Motors semuanya tertakluk kepada Hak Cipta dan perlindungan harta intelek yang lain. Objek ini tidak boleh disalin untuk kegunaan komersil atau pengedaran, mahupun objek ini diubah suai atau disiarkan semula ke laman lain. Beberapa laman Internet Mitsubishi Motors juga mengandungi bahan yang tertakluk kepada hak cipta pembekal mereka.
Maklumat Harga
Semua harga yang dinyatakan adalah harga runcit yang disyorkan. Harga adalah terkini pada masa penerbitan dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Tanda Dagangan
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua tanda yang dipaparkan pada laman Internet Mitsubishi Motors adalah tertakluk kepada hak tanda dagangan Mitsubishi Motors, ini termasuk plat nama model, serta logo dan lambang korporatnya.
Tiada Waranti atau Perwakilan

Maklumat di laman Internet ini disediakan oleh Mitsubishi Motors “seadanya” dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, disediakan tanpa sebarang jenis waranti, tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk mana-mana perkara tertentu, atau bukan pelanggaran. Walaupun maklumat yang diberikan dipercayai tepat, ia mungkin termasuk ralat atau ketidaktepatan.

Laman Internet ini mengandungi pautan ke laman luar, yang bukan di bawah kawalan Mitsubishi Motors. Oleh itu kami tidak bertanggungjawab atas kandungan mana-mana laman yang dipautkan. Mitsubishi Motors menyediakan pautan ini kepada anda hanya sebagai kemudahan, dan kemasukan mana-mana pautan tidak merangkumi pengesahan oleh Mitsubishi Motors terhadap laman yang dipautkan.